کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

نامنام خانوادگیشماره داوطلبکد ملیشغل(فوق دیپلم و بالاتر)شغل(لیسانس و بالاتر)محتوای دلخواهتصویر 3 در 4 پرسنلی
محمدپارسا شریف301018208-072884-9301 | تکنسین ساخت و نوسازی [نقشه کشی و طراحی صنعتی – جوشکاری و بازرسی جوش – ساخت و تولید- ماشین افزار]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
سید محمد صادقمعصومی سنگتراشانی301012208-077374-7301 | تکنسین ساخت و نوسازی [نقشه کشی و طراحی صنعتی – جوشکاری و بازرسی جوش – ساخت و تولید- ماشین افزار]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
حسامزارع خرم آبادی602015208-042055-0602 | تکنسین ابزاردقیق [کامپیوتر(کلیه گرایشها)-فناوری اطلاعات(کلیه گرایشها)]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
نیمانصیری نیا301013215-047320-8301 | تکنسین ساخت و نوسازی [نقشه کشی و طراحی صنعتی – جوشکاری و بازرسی جوش – ساخت و تولید- ماشین افزار]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
نیلوفرلطفی کلاگری210150217-037309-82010 | کارشناس مالی [حسابداری (مالی-صنعتی-حسابرسی)-مدیریت مالی]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
علیرویگریان192001508-008763-31902 | کارشناس تولید [مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی-مهندسی صنایع چوب و کاغذ-خمیرو کاغذ]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
ُسیدمحمدمهدینوربخش214001216-278618-42014 | کارشناس نظام پیشنهادات [مدیریت (کلیه گرایشها)-ریاضی (کلیه گرایشها)-آمار]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
علیگنجیان مشهدسرائی101007205-042181-8101 | تکنسین تولید [مهندسی شیمی(کلیه گرایشها)- شیمی کاربردی]امضاء و اثرانگشت داوطلب
جابرحیدرزاده301014208-018728-7301 | تکنسین ساخت و نوسازی [نقشه کشی و طراحی صنعتی – جوشکاری و بازرسی جوش – ساخت و تولید- ماشین افزار]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
علیاسماعیلی301015208-077022-5301 | تکنسین ساخت و نوسازی [نقشه کشی و طراحی صنعتی – جوشکاری و بازرسی جوش – ساخت و تولید- ماشین افزار]امضاء و اثرانگشت داوطلب
مهدیمصطفی پور کیاسری301016208-035671-2301 | تکنسین ساخت و نوسازی [نقشه کشی و طراحی صنعتی – جوشکاری و بازرسی جوش – ساخت و تولید- ماشین افزار]امضاء و اثرانگشت داوطلب
زهراسحرخیز آهنگرکلایی193015216-267342-81903 | کارشناس تولید [شیمی - کلیه گرایش‌ها]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
جوادآزادی212001208-045520-62012 | کارشناس مهندسی [مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایشها)-مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایشها)]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
اعظممسلمی سنگتابی191050215-025708-41901 | کارشناس تولید [مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
مصطفیطبری301017208-008905-6301 | تکنسین ساخت و نوسازی [نقشه کشی و طراحی صنعتی – جوشکاری و بازرسی جوش – ساخت و تولید- ماشین افزار]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
مصطفیافتخاری501205208-012734-9501 | تکنسین برق [برق (کلیه گرایشها)]امضاء و اثرانگشت داوطلب
فاطمهعباسیان امیری210151206-482071-12010 | کارشناس مالی [حسابداری (مالی-صنعتی-حسابرسی)-مدیریت مالی]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
امیدضیایی103019208-058342-5103 | تکنسین تولید [مکانیک (کلیه گرایشها)]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
سعیدفلاح اسبوئی104006208-037165-7104 | تکنسین تولید [برق(کلیه گرایشها )]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
زهرااردشیری210152577-001972-72010 | کارشناس مالی [حسابداری (مالی-صنعتی-حسابرسی)-مدیریت مالی]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
محمدصالحاکبری خانقاهی801001225-010171-1801 | تکنسین کنترل و تضمین کیفیت [شیمی (کلیه گرایشها ) – خمیر و کاغذ]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
مرتضیعلی زاده گرجی103066499-013316-1103 | تکنسین تولید [مکانیک (کلیه گرایشها)]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
پارسااتقائی کردکلائی213001582-012173-22013 | کارشناس بازرگانی [گمرک-زبان انگلیسی (کلیه گرایشها)]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
بابکربیعی رستاقی501001208-061600-5501 | تکنسین برق [برق (کلیه گرایشها)]امضاء و اثرانگشت داوطلب
عیسیزادسر301062209-326517-6301 | تکنسین ساخت و نوسازی [نقشه کشی و طراحی صنعتی – جوشکاری و بازرسی جوش – ساخت و تولید- ماشین افزار]امضاء و اثرانگشت داوطلبتصویر 3 در 4 پرسنلی
نامنام خانوادگیشماره داوطلبکد ملیشغل(فوق دیپلم و بالاتر)شغل(لیسانس و بالاتر)محتوای دلخواهتصویر 3 در 4 پرسنلی